logopediepraktijkschiemond.nl

Logopedie

Wat is logopedie?

Een logopedist behandelt volwassenen en kinderen die problemen hebben met communiceren. Dit kan zich uiten in verschillende problemen. Hier volgt een overzicht van de gebieden waarbij een logopedist kan helpen:

 • ademhaling
 • taal
 • spraak
 • stem
 • gehoor
 • stotteren

 

Ademhaling

Hyperventilatie

 

Oorzaak:

Spanningen. Een verkeerde ademgewoonte. Te snel en zonder pauze spreken.

Gevolg:

Gevoelens van angst. Vermijden van plaatsen of situaties; bijvoorbeeld het openbaar vervoer.

Logopedie:

De logopedist geeft adem- en ontspanningsoefeningen. Het leren omgaan met de angstgevoelens en het voorkomen van hyperventilatie is een belangrijk deel van de therapie.

 

Benauwdheidsklachten

 

Oorzaak:

Vaak geen duidelijk aanwijsbare oorzaak.

Gevolg:

Gevoelens van angst. Een slechte verstaanbaarheid die de communicatie bemoeilijkt. Heesheid. Verminderde conditie, waardoor mogelijk verminderd beroepsperspectief.

Logopedie:

De logopedist geeft ontspannings- en ademoefeningen. Het leren omgaan met de benauwdheidaanvallen is een belangrijk onderdeel van de therapie.Bron: Folder 'Wanneer de adem problemen geeft' van de NVLF.

Taal

Taalontwikkeling

 

Oorzaak:

Niet altijd duidelijk aanwijsbaar. Een achterstand of stoornis in de taalontwikkeling kan vele oorzaken hebben en is van veel factoren afhankelijk; onder andere gehoor, algehele ontwikkeling, gezondheid, concentratie.

Gevolg:

De woordenschat blijft achter. Het kind kan niet goed op woorden komen en kan niet goed verwoorden wat hij wil zeggen. De zinsbouw is onvoldoende, de zinnen zijn kort en niet altijd goed gevormd. Door een taalstoornis of -achterstand kan er een leerachterstand optreden.

Logopedie:

De logopedist onderzoekt het taalniveau. Er worden adviezen aan ouders en leerkrachten gegeven wat betreft het taalaanbod en de uitvoering van de oefeningen. De logopedist geeft aan het kind taaltraining.

 

Meertaligheid

 

In principe kunnen kinderen tot 12 jaar probleemloos meerdere talen leren spreken. Het kan zijn dat het bij sommige kinderen wat moeilijk gaat. Een volwassene die het Nederlands als tweede taal leert, kan moeilijkheden hebben met de uitspraak van klanken, de intonatie of de snelheid van de Nederlandse taal.

 

Oorzaak:

Alles wat een probleem in de ééntalige ontwikkeling veroorzaakt, heeft ook invloed op de meertalige ontwikkeling. Daarnaast kunnen problemen in de meertalige ontwikkeling ook veroorzaakt worden door een verminderd of minder goed taalaanbod in de verschillende talen.

Gevolg:

Problemen met het verwerven van het Nederlands, waardoor de communicatie verstoord raakt en ook de deelname in sociale situaties kan achterblijven. Voor kinderen geldt dat een taalachterstand kan leiden tot een leerachterstand.

Logopedie:

De logopedist brengt de knelpunten van de meertalige ontwikkeling in kaart en geeft gerichte adviezen wat betreft het taalaanbod. De logopedist geeft taal-, spraak- en luistertraining.  

 

Bron: folder 'Wanneer meertaligheid een probleem is' van de NVLF

Spraak

Hier volgt een kort overzicht met veelvoorkomende spraakproblemen waarbij een logopedist kan helpen:

 • Onduidelijk spreken
 • Vertraagde spraak- taalontwikkeling
 • Articulatiestoornissen
 • Verbale ontwikkelingsdyspraxie
 • Nasaliteit
 • Gehemeltespleet / schisis

In alle gevallen zal een logopedist een gericht onderzoek uitvoeren. De logopedist geeft adviezen aan ouders en naaste omgeving hoe de spraak en/of taal gestimuleerd kan worden. Ook zal er taal-, spraak- en luistertraining worden gegeven.

Als het nodig is, zal er worden doorverwezen naar een specialist.

 

Bron: folder 'Wanneer spreken een probleem is.' van de NVLF

Stem

Bij problemen met de stemproductie kan een logopedist ingeschakeld worden. Veel voorkomende stemproblemen zijn:

 • heesheid
 • schorheid
 • de stem voor kortere of langere periode geheel kwijt zijn
 • pijn in de keel tijdens het spreken of slikken

Vaak zal in de therapie aandacht besteed worden aan stemhygiene. Ook kunnen er bepaalde adem- en stemtechnieken getraind worden in de logopedische therapie.

 

 

 

Gehoor

Als kinderen een verminderd gehoor hebben of hebben gehad, kan dit een negatief effect hebben op de taal- en spraakontwikkeling. Het is erg belangrijk om gehoorproblemen tijdig te signaleren.

 

Bij een blijvend verminderd gehoor bij kinderen en volwassenen is de therapie meer gericht op het goed kunnen omgaan met het gehoorverlies door bijvoorbeeld bepaalde voorwaarden in acht te nemen tijdens een gesprek of het spraakafzien te trainen.

 

 

 

 

Stotteren

Er kan sprake zijn van het herhalen van klanken, lettergrepen of woorden, het verlengen van klanken, het blokkeren van de spraak. Daarnaast kunnen er secundaire stotterverschijnselen voorkomen, zoals: het meebewegen van gezicht en/of lichaamsdelen, vermijden van bepaalde klanken/woorden en/of spreeksituaties.

 

Oorzaak:

Zwakke aanleg voor timing van spraakbewegingen. Deze aanleg is vaak erfelijk, maar dat wil niet zeggen dat iedereen met de aanleg in zijn familie ook gaat stotteren. Daarnaast kunnen ook mensen zonder familiaire aanleg gaan stotteren. Omgevingsfactoren kunnen het stotteren doen toenemen of in stand houden.

Gevolg:

Meer of minder ernstige communicatieproblemen, spreekangst, minderwaardigheidsgevoelens, verminderd beroepsperspectief, vermijden van sociale situaties.

Logopedie:

De logopedist doet onderzoek en bekijkt hoe het stotteren zich heeft otwikkeld en in welke fase het stotteren is. De therapie wordt hierop afgestemd. Het is mogelijk dat de logopedist het advies geeft de behandeling elders voort te zetten, bijvoorbeeld bij een stottertherapeut of een regionaal centrum voor stottertherapie.

Stotteren bij jonge kinderen is vaak moeilijk te herkennen, omdat het meestal geleidelijk ontstaat. Zo vroeg mogelijk ingrijpen is wel uiterst belangrijk, want bij 5% van deze kinderen kan onvoeiende spraak zich ontwikkelen tot chronisch stotteren.

 

Bron: folder 'Wanneer spreken een probleem is' van de NVLF